คลังเก็บบล็อก

พื้นฐานโปรแกรม Photoshop CS4

   เมื่อเราเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Photoshop CS4 หน้าจอแรกที่พบจะประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่าง กันออกไป
เราจึงต้องทำความเข้าใจกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอที่ปรากฎคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

 
   1. Application Bar (แถบปรับมุมมองการทำงาน)เป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ เช่น เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
   2. Menu Bar (แถบเมนูคำสั่ง) เป็นแถบแสดงรายการเมนูคำสั่ง โดยจะแยกตามหมวดหมู่การใช้งาน
   3. Option Bar (แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ) เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้อยู่ขณะนั้น
   4. Toolbox (กล่องเครื่องมือ) เป็นแถบเครื่องมือที่เก็บรวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ โดยจะถูกจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน
   5. Document window (พื้นที่การทำงาน)เป็นบริเวณที่เราใช้แสดงภาพและตกแต่งภาพ
   6. Panel (พาเนล)เป็นส่วนควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยในการทำงาน เช่น การทำงานของสี การทำงานของเลเยอร์